แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด ป้ายเตือน

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567  ได้แก่ หมวด ป้ายเตือน (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำ แบบทดสอบป้ายจราจร
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด รถลากจูง บ.3 ท.3

Pre-test แบบทดสอบป้ายจราจร หมวด ป้ายบังคับ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ.2 ท.2