แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย หมวด รูปภาพจราจร

ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบทถูกต้องที่สุด
หมายเหตุ ผู้ทดสอบต้องทำคะแนนให้ได้เกิน90%ขึ้นไป หรือ 18 ข้อ จาก 20 ข้อ จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีเวลา 30 นาทีทำแบบทดสอบ

เริ่มแบบทดสอบ