Tag Archives: เคลมประกัน

เคลมประกันได้หินกระเด็นใส่กระจกรถยนต์ร้าว

ผู้เอาประกันสามารถแจ้งประกันเพื่อเคลมรอยกระจกแตกร้าวจาก [...] [...]