แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด เครื่องหมายพื้นทาง

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567  ได้แก่ หมวด เครื่องหมายพื้นทาง (รวม 11 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 9 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 30 นาทีทำแบบ  ทดสอบใบขับขี่ออนไลน์
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด การบำรุงรักษารถ

Pre-test ทดสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2567 รวมทุกหมวด สุ่ม 50 ข้อ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์