แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย หมวด ป้ายบังคับ

ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบทถูกต้องที่สุด
หมายเหตุ ผู้ทดสอบต้องทำคะแนนให้ได้เกิน90%ขึ้นไป หรือ 27 ข้อ จาก 30 ข้อ จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีเวลา 1 ชั่วโมงทำแบบทดสอบ

เริ่มแบบทดสอบ