แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด ป้ายบังคับ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567  ได้แก่ หมวด ป้ายบังคับ (รวม 30 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 27 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 60 นาทีทำแบบทดสอบ ข้อสอบใบขับขี่ป้ายจราจร
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด มารยาทและจิตสำนึก

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ป้ายจราจร หมวด ป้ายเตือน

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย