แบบทดสอบออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

Pre-test แบบทดสอบออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่  ได้แก่ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด ป้ายบังคับ

Pre-test แบบทดสอบออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด การรับรู้สถานการณ์

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์