• ประชาสัมพันธ์/สาระน่ารู้
 • ขั้นตอนดำเนินการทำใบขับขี่
 • สื่อ วีดีโอ อบรมเตรียมความรู้
 • เครื่องหมายจราจร
 • แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์

น้ำมันไบโอดีเซล B10 ต่างกับ B20 อย่างไร

ไบโอดีเซล คือ เชื้อเพลิงชีวภาพเหลวที่ผลิตได้จากการนำน้ำมันพืชชนิดต่างๆ หรือน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารแล้วมาแปรสภาพ โดยผ่านขบวนการเคมีกับแอลกอฮอล์ ได้เป็นน้ำมันชนิดใหม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื…

ข้อแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ และ 3

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง ประกันภัยที่ทำโดยความสมัครใจของเจ้าของรถ ซึ่งมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) เช่น คุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกัน คุ้มครองผู้ขับ…

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 • จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02-271-8888 ต่อ 4201-4 หรือโทร 1584
 • สำหรับ ผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 • ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 • อบรม (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง)
 • ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 • ทดสอบขับรถ
 • การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้
 • 1.การขับรถเดินหน้าและหยุดระเทียบทางเท้า
 • 2.การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • 3.การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 • 4.การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
 • 5.การกลับรถ
 • 6.การขับรถเดินห้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
 • 7.การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • การทดสอบขับรถจักรยานยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้
 • 1.การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • 2.การขับรถทางตัวบนทางแคบ
 • 3.การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด
 • 4.การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
 • 5.การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต / จ่ายใบขับขี่

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

หลักฐานประกอบคำขอ

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
 • กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ที่ระบุที่พักอาศัยของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 • ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือนCurrently Playing

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 5/5


สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 5/5

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 5/5

VDO

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 4/5

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 4/5

VDO

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 3/5

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 3/5

VDO

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2/5

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2/5

VDO

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 1/5

สื่อ VDO อบรมเตรียมความรู้ก่อนทำข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 1/5

VDO

ตัวอย่างการทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ

ตัวอย่างการทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ

VDO • ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง
 • ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์
 • ป้ายเตือน
 • ป้ายเตือนงานก่อสร้าง
 • ป้ายแนะนำ

ป้ายหยุด

ป้ายหยุด หรือ ป้าย STOP มีความหมายให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้า หรือ เส้นหยุด

ป้ายให้ทาง

ป้ายให้ทาง มีความหมายว่า ให้ผู้ขับขี่ให้ทางแก่คนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน

ป้ายให้รถสวนทางก่อน

ป้ายให้รถสวนทางก่อน  มีความหมายว่า ให้ผู้ขับขี่หยุดรถและรอให้รถที่สวนมาผ่านไปก่อน

ป้ายห้ามแซง

ป้ายห้ามแซง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่แซงในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามเข้า

ป้ายห้ามเข้า หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่กลับรถไปทางซ้าย

ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา

ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่กลับรถไปทางขวา

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้าย

ป้ายห้ามเลี้ยวขวา

ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวา

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย หมายถึงห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนรถไปช่องทางซ้าย

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา หมายถึงห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนรถไปช่องทางขวา

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือกลับรถ

ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาหรือกลับรถ

ป้ายห้ามรถยนต์

ป้ายห้ามรถยนต์ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ ขับขี่รถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถบรรทุก

ป้ายห้ามรถบรรทุก หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถบรรทุกเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถพ่วง

ป้ายห้ามรถพ่วง หมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถพ่วงหรือรถกึ่งพวง ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ

ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถยนต์สามล้อเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถจักรยานสามล้อ

ป้ายห้ามรถจักรยานสามล้อ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถจักรยานสามล้อเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถจักรยาน

ป้ายห้ามรถจักรยาน หมายถึง ห้ามรถจักรยาน ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น หมายถึง ห้ามขับขี่รถล้อเลื่อนลากเข็นเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามเกวียน

ป้ายห้ามเกวียน หมายถึง ห้ามเกวียน ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ หมายถึง ห้ามขับขี่ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถจักรยานสามล้อ

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถจักรยานสามล้อ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถจักรยานสามล้อเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อ

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามใช้เสียง

ป้ายห้ามใช้เสียง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำเสียงใดๆ ให้เป็นการรบกวนในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามคนผ่าน

ป้ายห้ามคนผ่าน หมายถึง ห้ามคนเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายห้ามจอดรถ

ป้ายห้ามจอดรถ หมายถึง ห้ามจอดรถในทางที่ติดตั้งป้ายนี้ เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ โดยต้องไม่ทำการชักช้า

ป้ายห้ามหยุดรถ

ป้ายห้ามหยุดรถ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่หยุดรถหรือจอดรถในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายหยุดตรวจ

ป้ายหยุดตรวจ หมายถึง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถที่ป้ายนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และไปต่อได้เมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาต

ป้ายจำกัดความเร็ว

ป้ายจำกัดความเร็ว หมายถึง ห้ามขับขี่รถเกินความเร็วที่กำหนดไว้ในป้าย ซึ่งมีหน่วยเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”

ป้ายจำกัดน้ำหนัก

ป้ายจำกัดน้ำหนัก หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีการบรรทุกเกินตัวเลขในป้าย หน่วยเป็น “ตัน” เข้าไปในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายจำกัดความกว้าง

ป้ายจำกัดความกว้าง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความกว้างของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายจำกัดความสูง

ป้ายจำกัดความสูง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความสูงของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายจำกัดความยาว

ป้ายจำกัดความยาว หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความยาวของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายให้รถเดินทางเดียว

ป้ายให้รถเดินทางเดียว หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถสวนกัน

ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย

ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายเท่านั้น

ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา

ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น

ป้ายให้ชิดซ้าย

ป้ายให้ชิดซ้าย หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้ายของป้าย

ป้ายให้ชิดขวา

ป้ายให้ชิดขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางขวาของป้าย

ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้ายหรือทางขวาของป้ายก็ได้

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามเลี้ยวขวาหรือตรงไป

ป้ายให้เลี้ยวขวา

ป้ายให้เลี้ยวขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือตรงไป

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น

ป้ายวงเวียน

ป้ายวงเวียน หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่เริ่มจะเข้าทางรอบวงเวียนต้องให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่รอบวงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามแทรกหรือตัดหน้ารถที่แล่นอยู่ในวงเวียน

ป้ายช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายช่องเดินรถประจำทาง หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง

ป้ายช่องเดินรถมวลชน

ป้ายช่องเดินรถมวลชน หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนโดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย

ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์

ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์

ป้ายช่องเดินรถจักรยาน

ป้ายช่องเดินรถจักรยาน หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน

ป้ายคนเดินเท้า

ป้ายคนเดินเท้า หมายความว่า บริเวณที่ให้ใช้เฉพาะคนเดินเท้า

ป้ายความเร็วขั้นต่ำ

ป้ายความเร็วขั้นต่ำ หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย ซึ่งมีหน่วยเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”

ป้ายสุดเขตบังคับ

ป้ายสุดเขตบังคับ หมายความว่า หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ติดตั้งก่อนหน้าที่จะถึงป้ายนี้

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งขวา

ป้ายเตือนทางโค้งขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งขวา

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน

ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน

ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัววาย

ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัววาย

ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัวที

ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัวที

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้าย

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้าย

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวา

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวา

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย

ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย

ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา

ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย

ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า

ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกมีวงเวียน สัญลักษณ์เป็นลูกศรวนโค้งไปตามเข็มนาฬิกา

ป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้าน

ป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้าน หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน

ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน

ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา

ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน

ป้ายเตือนสะพานแคบข้างหน้า

ป้ายเตือนสะพานแคบข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถสวนกันได้ไม่สะดวก

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย หมายความว่า ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านซ้าย ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา หมายความว่า ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านขวา ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และทางไม่มีเครื่องกั้น

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน มีรั้ว หรือ เครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งติดอยู่กับทางแยก

ป้ายเตือนทางแคบ

ป้ายเตือนทางแคบ หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่ความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางลอดต่ำ

ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายความว่า ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ ซึ่งมีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดไว้ในป้ายเป็น “เมตร” โดยให้รถที่ความสูงหรือรวมความสูงกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขในป้ายผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน

ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน โดยมีตัวเลขความลาดชันกำหนดในป้ายเป็น “ร้อยละ” ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางลงลาดชัน

ป้ายเตือนทางลงลาดชัน หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย โดยไม่ควรปลดเกียร์ว่างหรือดับเครื่อง

ป้ายเตือนรถกระโดด

ป้ายเตือนรถกระโดด หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ

ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ หมายความว่า ทางข้างหน้ามีผิวทางขรุขระมาก เป็นหลุมบ่อ หรืออาจจะเป็นสันติดต่อกัน

ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง

ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน หรือ เป็นแอ่ง

ป้ายเตือนถนนลื่น

ป้ายเตือนถนนลื่น หมายความว่า ทางข้างหน้ามีผิวถนนลื่น เตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ การเบารถ หรือการเลี้ยวรถในทางลื่น

ป้ายเตือนผิวทางร่วน

ป้ายเตือนผิวทางร่วน หมายความว่า ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อรถผ่านด้วยความเร็วสูง ให้ระมัดระวังอันตรายจากวัสดุผิวทาง

ป้ายเตือนระวังหินร่วง

ป้ายเตือนระวังหินร่วง หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วงลงมา ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือผ่านได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพาน ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ

ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านซ้าย

ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านซ้าย หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย

ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านขวา

ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านขวา หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา

ป้ายเตือนออกทางขนาน

ป้ายเตือนออกทางขนาน หมายความว่า ทางหลักข้างหน้ามีการเปิดช่องออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่ในทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะออกทางขนาน

ป้ายเตือนเข้าทางหลัก

ป้ายเตือนเข้าทางหลัก หมายความว่า ทางขนานข้างหน้ามีการเปิดช่องให้เข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่ต้องการจะเข้าทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะเข้าทางหลัก

ป้ายเตือนทางร่วมด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางร่วมด้านซ้าย หมายความว่า ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางร่วมด้านขวา

ป้ายเตือนทางร่วมด้านขวา หมายความว่า ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านขวา

ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า

ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็น 2 ทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่

ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางร่วม ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางซ้าย

ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางซ้าย หมายความว่า ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางซ้าย

ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางขวา

ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางขวา หมายความว่า ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางขวา

ป้ายเตือนรถสวนทางกัน

ป้ายเตือนรถสวนทางกัน หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ 2 ทิศทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางซ้ายและระวังอันตรายจากรถที่แล่นสวนกัน

ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า

ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า

ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่เตรียมพร้อมที่จะหยุดทันที เมื่อถึงป้าย “หยุด”

ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า

ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมจะให้ทาง เมื่อถึงป้าย “ให้ทาง”

ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน

ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางคนข้าม หรือมีคนข้ามอยู่เสมอ

ป้ายเตือนเขตห้ามแซง

ป้ายเตือนเขตห้ามแซง หมายความว่า ทางช่วงนั้นมีระยะการมองเห็นจำกัด ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงได้

ป้ายเตือนสลับกันไป

ป้ายเตือนสลับกันไป หมายความว่า ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่สลับกันไปด้านละคัน

ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่

ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)

ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่

ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่

ป้ายเตือนแนวทาง

ป้ายเตือนแนวทาง

ป้ายเตือนแนวทาง

ป้ายเตือนแนวทาง

ป้ายเตือนแนวทาง

ป้ายเตือนแนวทาง

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง

ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ

ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ

ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว

ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว

ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจร

ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจร

ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจรคู่

ป้ายเตือนเบี่ยงเบนการจราจรคู่

ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย

ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย

ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา

ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา

ป้ายเตือนสะพานแคบ

ป้ายเตือนสะพานแคบ

ป้ายเตือนสำรวจทาง

ป้ายเตือนสำรวจทาง ป้ายเตือนสำหรับการสำรวจทางนี้ จะติดตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนถึงจุดที่เจ้าหน้าที่สำรวจทาง หรือ ผิวจราจร ประมาณ 150 เมตร

ป้ายเตือนข้อความงานก่อสร้าง

ป้ายเตือนข้อความงานก่อสร้าง เป็นป้ายเตือนที่ให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าว่าทางข้างหน้านั้น มีการก่อน หรือ การซ่อมแซมผิวถนน โดยต้องติดตั้งไว้ก่อนที่จุดก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ป้ายเตือนคนทำงาน

ป้ายเตือนคนทำงาน ใช้เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าในขณะนั้นมีผู้ทำงานอยู่บนผิวจราจร หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต้องติดตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน

ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน ใช้ติดตั้งไว้ก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่ และเลยขึ้นมาบนถนน หรือใกล้กับผิวจราจร โดยจะต้องติดตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ป้ายเตือนน้ำท่วมทาง

ป้ายเตือนน้ำท่วมทาง ใช้ติดตั้งก่อนถึงทางที่มีน้ำท่วมขังในระดับที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่ โดยจะต้องติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 300 เมตร ซึ่งคำว่า ” ข้างหน้า ” นั้น สามารถเป็นเปลี่ยนระยะทางที่จะถึงทางน้ำท่วมก็ได้ เมื่อน้ำลดให้นำป้ายออกทันที

ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง

ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งบริเวณที่เลยผ่านเขตก่อสร้างใกล้จุดสุดเขตก่อสร้าง โดยประมาณ 100 เมตร

ป้ายทางปิด

ป้ายทางปิด เป็นป้ายที่แสดงให้ทราบว่าทางข้างหน้าถูกปิดกั้นการจราจรเพื่อก่อสร้าง ห้ามใช้ป้ายนี้ เมื่อให้รถผ่านได้ หรือยังไม่ถึงจุดปิดกั้นจราจร

ป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง

ป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง

ป้ายแนะนำชื่อทางแยก

ป้ายแนะนำชื่อทางแยก

ป้ายแสดงทางข้าม

ป้ายแสดงทางข้าม

ป้ายแสดงโรงพยาบาล

ป้ายแสดงโรงพยาบาล

ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ป้ายทางตัน

ป้ายทางตัน

ป้ายแสดงจุดกลับรถ

ป้ายแสดงจุดกลับรถ

ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ

ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ

ป้ายสิ้นสุดทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ

ป้ายสิ้นสุดทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ

ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายเริ่มช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายแสดงช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายแสดงช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายสิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายสิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง

ป้ายแสดงช่องเดินรถมวลชน

ป้ายแสดงช่องเดินรถมวลชน

ป้ายแนะนำที่พักริมทาง

ป้ายแนะนำที่พักริมทาง

ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์

ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์

ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ( ชี้ซ้าย )

ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ( ชี้ซ้าย )

ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ( ชี้ขวา )

ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ ( ชี้ขวา )

ป้ายชื่อถนน

ป้ายชื่อถนน

ป้ายทางเฉพาะจักรยาน

ป้ายทางเฉพาะจักรยาน

ป้ายจักรยาน และ จักรยานยนต์ชิดซ้าย

ป้ายจักรยาน และ จักรยานยนต์ชิดซ้าย

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 1 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 1 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 2 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 2 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 3 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 3 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 4 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน ( 4 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ ( ไม่เก็บค่าผ่านทาง )

ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ ( ไม่เก็บค่าผ่านทาง )

ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ ( เก็บค่าผ่านทาง )

ป้ายหมายเลขทางหลวงพิเศษ ( เก็บค่าผ่านทาง )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ( 1 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ( 1 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ( 2 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ( 2 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ( 3 หลัก )

ป้ายหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียน ( 3 หลัก )

ป้ายชื่อจุดตัดทางแยก

ป้ายชื่อจุดตัดทางแยก ( แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท )

ป้ายแนะนำระบุทิศทาง

ป้ายแนะนำระบุทิศทาง

ป้ายแสดงหน่วยแพทย์

ป้ายแสดงหน่วยแพทย์

ป้ายท่าอากาศยาน

ป้ายท่าอากาศยาน ( พร้อมชื่อท่าอากาศยานปลายทาง )

ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน

ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน

ป้ายชี้ทางไปสถานีขนส่ง

ป้ายชี้ทางไปสถานีขนส่ง

ป้ายชี้ทางไปท่าแพขนานยนต์

ป้ายชี้ทางไปท่าแพขนานยนต์

ป้ายชี้ทางไปสถานีรถไฟ

ป้ายชี้ทางไปสถานีรถไฟ

ป้ายกิโลเมตรชนิด A

ป้ายกิโลเมตรชนิด A ( บนทางหลวงแผ่นดิน )

ป้ายกิโลเมตรชนิด A

ป้ายกิโลเมตรชนิด A ( บนทางหลวงพิเศษ )

ป้ายกิโลเมตรชนิด A

ป้ายกิโลเมตรชนิด A ( บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง )

ป้ายกิโลเมตรชนิด B

ป้ายกิโลเมตรชนิด B

ป้ายกิโลเมตร

ป้ายกิโลเมตร


Load More

แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย

รวมข้อสอบใบขับขี่ ครบทุกหมวดหมู่ในการสอบ ด้วยข้อสอบที่มีมากกว่า 1,000 ข้อ ในการทำข้อสอบนั้นจะทำการสุ่มข้อสอบขึ้นมาไม่ซ้ำกันจำนวน 50 ข้อ เมื่อทำข้อสอบเสร็จ สามารถตรวจสอบได้ว่าผ่านการทดสอบหรือไม่ คิดเป็นเปอร์เซ็นออกมาให้ผู้ทำข้อสอบ และย้อนกลับไปดูว่าที่ทำไปข้อใดถูกข้อใดผิด
แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แบบทดสอบความรู้
หมวด(กฎหมายว่าด้วยรถยนต์)
ข้อสอบมีทั้งหมด 88 ข้อ จะทำการสุ่ม 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

แบบทดสอบความรู้
หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ข้อสอบมีทั้งหมด 52 ข้อ จะทำการสุ่ม 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ
ป้ายบังคับ

แบบทดสอบความรู้
หมวด (ป้ายบังคับ)
ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ จะทำการสุ่ม 30 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ เครื่องหมายพื้นทาง

แบบทดสอบความรู้
หมวด (เครื่องหมายพื้นทาง)
ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อ จะทำการสุ่ม 11 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ
ป้ายเตือน&ป้ายแนะนำ

แบบทดสอบความรู้
หมวด (ป้ายเตือน&ป้ายแนะนำ)
ข้อสอบมีทั้งหมด 61 ข้อ จะทำการสุ่ม 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

แบบทดสอบความรู้
หมวด (กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา)
ข้อสอบมีทั้งหมด 63 ข้อ จะทำการสุ่ม 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ
มารยาทและจิตสำนึก

แบบทดสอบความรู้
หมวด (มารยาทและจิตสำนึก)
ข้อสอบมีทั้งหมด 110 ข้อ จะทำการสุ่ม 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ การรับรู้สถานการณ์อันตราย

แบบทดสอบความรู้
หมวด (การบำรุงรักษารถ)
ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ จะทำการสุ่ม 18 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ
รูปภาพจราจร

แบบทดสอบความรู้
หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ จะทำการสุ่ม 20 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ
การบำรุงรักษารถ

แบบทดสอบความรู้
หมวด (การบำรุงรักษารถ)
ข้อสอบมีทั้งหมด 126 ข้อ จะทำการสุ่ม 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

แบบทดสอบความรู้
หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
ข้อสอบมีทั้งหมด 210 ข้อ จะทำการสุ่ม 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด


เก็งข้อสอบใบขับขี่ ให้ผ่านฉลุย


เน้นวิเคราะห์ไม่ท่องจำ