แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ รวมทุกหมวด 1,000 กว่าข้อ

Pre-test แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2566 มีหลายหมวด ได้แก่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมวดจราจร และป้ายเตือน หมวดขับรถอย่างปลอดภัย และหมวดการบำรุงรักษารถ (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด รถ 6-10 ล้อ บ.2 ท.2

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด รถลากจูง บ.3 ท.3

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด มารยาทและจิตสำนึก