แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567  ได้แก่ หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 รวมทุกหมวด สุ่ม 50 ข้อ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่2567 หมวด เครื่องหมายพื้นทาง

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่2567 หมวด การบำรุงรักษารถ