การทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

(13 กุมภาพันธ์ 2564) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563​ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 ก.พ. 64 เป็นต้นไปนั้นกำหนดให้การทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด​ ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทุกครั้ง

ข่าวสารต่อใบขับขี่

อย่างไรก็ตาม ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งการขอใหม่ กรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถมาก่อน การเปลี่ยนชนิดการต่ออายุ และการเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้น ไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ