ใบขับขี่ชั่วคราว

ใบขับขี่ชั่วคราว อย่างที่หลายคนทราบ ใบขับขี่ชั่วคราวจะมีอายุเพียง 2 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร โดยเจ้าของใบขับขี่สามารถต่ออายุจาก 2 ปี เป็น 5 ปีล่วงหน้าได้ก่อนหมดอายุ 3 เดือน หรือหลังจากครอบครองมากกว่า 1 ปี โดยข้อจำกัดของผู้ถือใบขับขี่ชั่วคราว คือ

หากยังไม่ได้ครอบครองใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปีมาก่อน จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตขับรถประเภทอื่น ๆ เช่น รถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ และอื่น ๆ ได้ เพราะการที่จะสามารถทำใบขับขี่ประเภทนี้ได้ จะต้องมีใบขับขี่รถส่วนบุคคลแบบชั่วคราวไม่น้อยกว่า 1 ปี

รวมถึงหากยังไม่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ – รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี จะยังไม่สามารถออกใบขับขี่สากลได้

สำหรับขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปีนั้น สิ่งที่ต้องเตรียมเอกสาร มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

2. ใบขับขี่ที่กำลังหมดอายุ หรือหมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันออก

3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันออก

จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

ใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี หรือใบอนุญาตขับรถชั่วคราวนั้น เปรียบเสมือนเป็นใบผ่านทางของการขับรถได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการกำหนดใบขับขี่ชั่วคราวสำหรับนักขับมือใหม่จะเป็นการประเมินสภาพร่างกาย และสุขภาพจิตของเจ้าของบัตรในระหว่างขับรถจริงภายใน 1-2 ปี ว่าจะไม่เกิดโรคร้ายแรง หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือกระทำผิดกฎจราจรร้ายแรงเสียก่อนที่จะมีผลต่อการได้รับใบขับขี่จริง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ต่อใบขับขี่รถยนต์

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย ต้องสอบใหม่ไหม

วิธีลงทะเบียน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์