แผ่นป้ายทะเบียนรถสีซีด

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือ ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ยังมีเจ้าของรถอีกหลายรายไม่สามารถมาดำเนินการได้ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้หลีกเลี่ยงการติดต่อราชการในช่วงดังกล่าว

กรมการขนส่งทางบกจึงขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนรถฟรีเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปีนี้ (วันที่ 29 ธันวาคม 2565) เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิ์ให้แก่เจ้าของรถ โดยจะออกหนังสือแจ้งเจ้าของรถ เพื่อให้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่เพื่อให้เจ้าของรถทราบโดยตรง

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดำเนินการเคลือบสีใหม่ฟรี โดยไม่ต้องรอหนังสือจากกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหมวดตัวอักษรของแผ่นป้ายทะเบียนที่มีระบุไว้ตามข้อกำหนดของแผ่นป้ายฯ ที่สีหลุดลอกง่าย หรือสีเกิดการซีดจางได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ คลิก ตรวจสอบรายชื่อหมวดตัวอักษร

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่ จะพบในหมวด 3กก – 4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด ในส่วนของหลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่

1. คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนา

2. บัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของรถฉบับจริง

3. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจฯ

 

สถานที่ติดต่อ สามารถติดต่อได้ 2 แห่ง ดังนี้

1. ติดต่อโดยตรงที่ งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบก สามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที

2. ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน หรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก ใช้ระยะเวลาดำเนินการ รวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราว แสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้นและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น สีหลุดลอกมาจากการใช้งาน หรือการขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ 100 บาท