ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ)

ใบรับรองแพทย์สำหรับต่อใบขับขี่

การต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ และการดำเนินการด้านใบขับขี่รถทุกประเภท ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ ประกอบในการดำเนินการเริ่ม 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งฯ ระบุ “ผู้ที่ต้องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทุกชนิดทุกประเภท ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทุกครั้ง” โดยใบรับรองแพทย์นั้นต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ได้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบของใบรับรองแพทย์ โดยสรุปคือ ได้ดำเนินการจัดทำ ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ (ตามมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ใช้แทนใบรับรองแพทย์เดิมที่เป็นใบรับรองแพทย์ทั่วไป โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ใบรับรองแพทย์สำหรับต่ออายุใบขับขี่หรือขอใหม่ (แบบฟอร์มใหม่) นี้มี 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือส่วนของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพตนเอง และส่วนที่ 2 คือส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

สำหรับผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่หรือทำใบขับขี่ใหม่ สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ส่วนในอนาคตจะมีการกำหนดสภาวะโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมหรือไม่นั้น กรมการขนส่งทางบกจะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ได้ที่นี่

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง