เช็กคะแนนใบขับขี่

เช็กคะแนนใบขับขี่ ตัดคะแนนใบขับขี่ ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ผู้มีใบขับขี่ทุกคน มี 12 คะแนนเต็ม เช็กคะแนนใบขับขี่ ได้ที่นี่

คะแนนถูกตัด อบรมขอคืนได้ หากเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน อบรมขอคืนได้ ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

1. จองคิว เลือกวัน เวลา สถานที่
เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/login
หรือแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

2. เข้ารับการอบรม โดยมีหลักสูตรการอบรมและค่าใช้จ่าย ดังนี้

อบรมครั้งที่ 1

  • หลักสูตรคืนไม่เกิน 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท
  • หลักสูตรคืนไม่เกิน 9 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท
  • หลักสูตรคืนไม่เกิน 6 คะแนน อบรม 2 ชั่วโมง 200 บาท

อบรมครั้งที่ 2

  • หลักสูตรคืนกลับมาเป็น 6 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท

อบรมกรณีถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ เหลือ 0 คะแนน

  • คืนกลับมาเป็น 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท

3.เข้ารับการทดสอบ

  • โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ

หากทดสอบไม่ผ่าน

  • สามารถสอบเป็นครั้งที่ 2 ได้ ในวันเดียวกัน
  • หากยังสอบไม่ผ่านอีก เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้มาทดสอบ ครั้งที่ 3 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน
    เมื่อผ่านการทดสอบแล้วกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนคะแนนให้ต่อไป