ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย เฉลยข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ 3 ข้อ

1. ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยเกิดจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากคน มากกว่า 90% ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากคนมากที่สุด?
ก. ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ข. ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
ค. ขับรถจี้คันหน้าในระยะกระชั้นชิด
ง. เมาแล้วขับ

2. เทคนิคในการขับรถให้ปลอดภัยมีหลักการอยู่กี่ข้อ?
ก. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ
ค. 5 ข้อ
ง. 6 ข้อ

3. หลักการมองกระจกที่ถูกต้องในสภาวะปกติ ต้องมองกระจกทุกๆ กี่วินาที?
ก. 4-8 วินาที
ข. 5-8 วินาที
ค. 6-8 วินาที
ง. 7-8 วินาที

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลยที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด มารยาทและจิตสำนึก

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด เครื่องหมายพื้นทาง