อบรมใบขับขี่ด้วยตนเองง่ายๆผ่านระบบdlt-e-learning

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้วผ่านระบบ DLT e-Learning โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอนดังนี้

• ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน”

2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

3. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ

4. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”

5. ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม

6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ

7. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

8. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

• หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ?

1. เพื่อความสะดวกให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

2. เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ให้พร้อม ได้แก่

– ใบขับขี่เดิม

– บัตรประชาชนฉบับจริง

– ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่

*หมายเหตุ ผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ (ไม่ใช่การต่ออายุ) จะไม่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ ต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น