เฉลยข้อสอบใบขับขี่ ป้ายแนะนำ

 1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ป้ายแสดงทางข้าม
  ก. ที่กลับรถ
  ข. ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง
  ค. ที่ห้ามคนข้ามถนน
  ง. ที่สำหรับคนพิการ
 2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ป้ายแสดงจุดกลับรถ
  ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย “จุดกลับรถ”
  ข. ห้ามกลับรถ
  ค. กลับรถได้เฉพาะรถยนต์
  ง. ให้เลี้ยวซ้าย
 3. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?
  ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ
  ก. ที่กลับรถ
  ข. ที่ห้ามกลับรถ
  ค. ที่ห้ามแซง
  ง. เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

เฉลยป้ายจราจร สอบใบขับขี่ ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด การรับรู้สถานการณ์อันตราย

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด เครื่องหมายพื้นทาง