ไบโอดีเซล คือ เชื้อเพลิงชีวภาพเหลวที่ผลิตได้จากการนำน้ำมันพืชชนิดต่างๆ หรือน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารแล้วมาแปรสภาพ โดยผ่านขบวนการเคมีกับแอลกอฮอล์ ได้เป็นน้ำมันชนิดใหม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ได้ ไบโอดีเซลส่วนใหญ่ผลิตได้จากปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นผลิตผลจากการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรจากภายในประเทศ

• ปัจจุบันน้ำมันดีเซลมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แบ่งเป็น 3 ประเภท ต่างกันที่สัดส่วนผสมไบโอดีเซล ได้แก่
1) B7 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา มีสัดส่วนไบโอดีเซล 7%
2) B10 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มีสัดส่วนไบโอดีเซล 10%
3) B20 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มีสัดส่วนไบโอดีเซล 20%