ต่อใบขับขี่รถยนต์

การต่ออายุใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

  • บัตรประชาชนฉบับจริง

  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนต่อไป

  • ยื่นคำขอ/ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้น

  • จัดทำคำขอ/ผู้ขอลงนามคำขอ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย

 1.  ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

 2. ทดสอบสายตาทางลึก

 3. ทดสอบสายตาทางกว้าง

 4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ชำระค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท

  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาท

หมายเหตุ : ผู้ขับขี่สามารถ ต่อใบขับขี่รถยนต์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

 

การต่อใบขับขี่รถยนต์ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

  • บัตรประชาชนฉบับจริง

***กรณีหมดอายุเกิน 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

การยื่นคำขอ/ตรวจสอบเอกสารแสดงตน

  • ยื่นคำขอ/ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้น

  • จัดทำคำขอ/ผู้ขอลงนามคำขอ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

 2. ทดสอบสายตาทางลึก

 3. ทดสอบสายตาทางกว้าง

 4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

การอบรม

  • อบรม 1 ชั่วโมงเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถ

การพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ

  • ชำระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน

  • ถ่ายรูป/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

ชำระค่าธรรมเนียม ต่อใบขับขี่รถยนต์

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท

  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาท

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน

 • กรณีขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ต้องทำการอบรม และทดสอบข้อเขียน

 • กรณีขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ต้องทำการอบรม ทดสอบข้อเขียน และ ทดสอบขับรถ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง