ตัดแต้มใบขับขี่

ตัดแต้มใบขับขี่ คะแนนความประพฤติในการขับรถ แต่ละคนมีเท่าไหร่ ทำผิดในแต่ละข้อหาถูกตัดกี่คะแนน เงื่อนไขการคืนคะแนนต้องทำอย่างไร พร้อมขั้นตอนการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน ที่ผู้ขับรถควรรู้

ตำรวจจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดคะแนนใบขับขี่การขับรถ วันที่ 8 มกราคม 2566 เพื่อสร้างวินัยการขับขี่ รายละเอียดดังนี้

1. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละราย มีคะแนนความประพฤติในการขับรถ เพื่อใช้ในการบันทึกคะแนนตามระเบียบ จำนวนคนละไม่เกิน 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม และต้องจัดให้มีช่องทางให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนความประพฤติในการขับรถของตนได้

2. ในการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดให้ตัดคะแนนกับผู้ขับขี่ ดังต่อไปนี้

   ก. กรณีรู้ตัวผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่กระทำความผิด ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่นั้น

   ข. กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้ขับขี่และเป็นใบสั่งที่ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ตามชื่อที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน เป็นผู้ครอบครองรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือเป็นผู้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

3. การตัดคะแนน

3.1 ตัดคะแนน ครั้งละ 1 คะแนน 

– ขับรถไม่หยุดให้คนเดินข้ามทาง ณ ทางข้าม ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ “เส้นทางข้าม” 

– ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

– ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

– ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา

– ไม่ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง 

– ไม่หยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือชิดช่องเดินรถประจำทางเพื่อให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเมื่อเห็นรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่

– ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกกันน็อค

– ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือขับขี่รถยนต์โดยไม่จัดให้คนโดยสารรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์

– นำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้าย เครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถตามกฎหมาย มาใช้ในทางเดินรถ

– ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และเครื่องหมายให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

– เปลี่ยนแปลง ปิดบังทั้งหมด หรือบางส่วน ของป้ายทะเบียนรถ

– ได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 

3.2 ตัดคะแนน ครั้งละ 2 คะแนน 

– ขับรถโดยฝ่าฝืนไฟแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด”

– ขับรถย้อนศร

– ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกสั่งยึด หรือถูกสั่งพักใช้ 

 

3.3 ตัดคะแนน ครั้งละ 3 คะแนน 

– ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

– ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 

– ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อตำรวจที่ใกล้เคียงทันที

 

3.4 ตัดคะแนนครั้งละ 4 คะแนน 

– ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น 

– ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

– ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

– แข่งรถบนนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร

 

เงื่อนไขการตัดคะแนนใบขับขี่

• การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา สำหรับการกระทำผิดในแต่ละครั้ง แต่หากเป็นกรณีที่กระทำผิดครั้งเดียวและเป็นความผิดหลายข้อหาให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 8 คะแนน 

• เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิดคราวละ 90 วัน

 

การคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ

• จะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งในวันถัดจากวันครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกตัดคะแนนครั้งนั้น

• ผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตาม เมื่อพ้นกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้วให้ได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัด ในวันถัดจากวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 8 คะแนน ส่วนคะแนนที่เหลืออีก 4 คะแนนที่ยังไม่ได้รับคืน จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อไม่ได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถในรอบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

• ในกรณีที่ผู้ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัด ในวันถัดจากวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ในจำนวน 12 คะแนน

• ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน หากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรม ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ 1 ในรอบปี คะแนนที่ได้รับคืนมาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 12 คะแนน

2. กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ 2 ในรอบปี  คะแนนที่ได้รับคืนมาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 6 คะแนน

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ มีสิทธิได้รับคืนคะแนนจากการอบรมเพียงปีละ 2 ครั้ง

 

กรณีทำความความผิดตามในระหว่างที่มีคะแนนความประพฤติในการขับรถเป็น  0 คะแนน 
ให้บันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้และให้ตัดคะแนนความประพฤติการขับรถดังกล่าว เมื่อผู้ขับขี่นั้นได้รับคืนคะแนน

ส่วนสาระสำคัญของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 คือ การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และการแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทราบในกรณีที่ผู้นั้นถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละ 90 วัน

โดยให้ระบุวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ให้ชัดเจน และให้นับวันเริ่มต้นของคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับจากวันที่คะแนนของผู้ขับขี่นั้นเป็น 0 คะแนน 

นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีแจ้งคำสั่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตัดคะแนน ความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนนรับทราบ ด้วยการส่งคำสั่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการขนส่งทางบก ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่คะแนนความประพฤติของผู้นั้นถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน

โดยให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ได้รับแจ้งคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันส่งคำสั่ง คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย ว่าการขนส่งทางบกทราบผ่านการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ผ่านระบบ DLT e-learning

อบรมใบขับขี่ด้วยตนเองง่ายๆผ่านระบบDLT e-Learning

จองคิวสอบใบขับขี่ ผ่าน Application Dlt Smart Queue บนมือถือ