จดทะเบียนรถใหม่

จดทะเบียนรถใหม่ หลังจากที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงจากโชว์รูม สิ่งหนึ่งที่ต้องดำเนินการภายใน 30 วันคือการ จดทะเบียนรถใหม่ และได้รับป้ายทะเบียนรถอย่างเป็นทางการ เพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้สามารถวิ่งบนท้องถนนได้เต็มที่ตลอดเวลา ไม่ต้องจำกัดเวลาหรือเส้นทางเหมือนป้ายแดง ซึ่งปัจจุบันการไปจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเองนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ขอแค่เตรียมเอกสารครบ นัดวัน และออกเดินทางได้เลย

ขั้นตอนจดทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งฯ ด้วยตัวเอง

เริ่มจากการเลือกยื่นจดฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง หรืองานทะเบียน ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ตัวเจ้าของรถมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถยื่นจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แต่หากซื้อรถที่จังหวัดใด เวลายื่นจดทะเบียนรถใหม่ต้องยื่นที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้น ๆ หากจดข้ามจังหวัด ก็อาจจะต้องเสียค่าดำเนินการ แต่ก็ขึ้นกับการตกลงระหว่างผู้ซื้อรถและผู้ขาย

เอกสาร และค่าใช้จ่ายระหว่าง จดทะเบียนรถใหม่

1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, บัตรประจำตัวและสำเนา
2. หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต, หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
3. หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
4. แบบคำขอจดทะเบียนรถ รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
5. ค่าธรรมเนียม ประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท, ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท

ทั้งนี้ เอกสารยื่นจดทะเบียนรถใหม่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น DLT eForm iFound ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการดำเนินการยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียน

1. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยพร้อมหลักฐาน

2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์

3. ยื่นขอตัดบัญชีรถ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก

4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี ที่งานทะเบียนรถ

5. รับใบเสร็จรับเงิน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นอันเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ หากยื่นจดทะเบียนรถใหม่โดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนา ให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดในคำขอเพิ่มเติมว่า จะนำรถไปใช้ใน อำเภอ/เขต/จังหวัด และหนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

สิ่งที่จะได้รับหลังยื่น จดทะเบียนรถใหม่ เสร็จแล้ว

1. แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

4. ป้ายวงกลม

แม้จะมีขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร และการดำเนินงานที่ซับซ้อนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเตรียมเอกสารครบ และจองวันที่เหมาะสมที่สุด ก็จะช่วยลดความกังวลในการจดทะเบียนรถใหม่ได้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

แผ่นป้ายทะเบียนรถสีซีด กรมขนส่งทางบกเคลือบใหม่ฟรี ถึงสิ้นปี 65

ข้อแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ และ 3

จุดบริการรับต่อภาษีรถยนต์