แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถลากจูง บ.3 ท.3 (ชนิดที่3)

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566  ได้แก่ หมวด รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถลากจูง บ.3 ท.3 (ชนิดที่3) (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด รูปภาพจราจร

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์