แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถลากจูง บ.3 ท.3 (ชนิดที่3)

ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบทถูกต้องที่สุด
หมายเหตุ ผู้ทดสอบต้องทำคะแนนให้ได้เกิน90%ขึ้นไป หรือ 45 ข้อ จาก 50 ข้อ จึงจะถือว่าสอบผ่าน มีเวลา 2 ชั่วโมงทำแบบทดสอบ

เริ่มแบบทดสอบ