ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย หมวดรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ.2 ท.2

1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ห้ามดื่มสุรา ในขณะขับรถ
ข. ใช้ยาเสพติดเพื่อกระตุ้นให้ตื่นตัวตลอดเวลา
ค. ผู้ขับรถโดยสารประจำทางต้องหยุดรถรับ – ผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือ ป้ายหยุดรถประจำทาง
ง. ห้ามผู้ขับรถบรรทุกสิ่งของหยุดรถหรือจอดรถเพื่อขนถ่ายสินค้าบนถนนสาธารณะ

2. ผู้ขับรถสามารถดำเนินการตามข้อใดได้
ก. ใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2
ข. แสดงกิริยาหรือใช้ถ้อยคำเป็นการเสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ผู้หนึ่งผู้ใด
ค. กระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้โดยสารจำต้องลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่ได้ชำระค่าโดยสารถูกต้องตามอัตราที่กำหนดแล้ว
ง. ส่งเสียงด้วยประการใดๆ ในลักษณะไม่สมควรหรือไม่สุภาพ

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายขนส่งมีอายุกี่ปี?
ก. 1 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ข. 4 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ค. 3 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ง. 2 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต

4. ผู้ขับรถบรรทุกผู้โดยสารสามารถกระทำตามข้อใดได้?
ก. บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นที่พึงรังเกียจไปกับผู้โดยสาร
ข. บรรทุกบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจไปกับผู้โดยสาร
ค. บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรายโดยฝ่าฝืนห้ามตามที่กฎหมาย กำหนดไปกับผู้โดยสาร
ง. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า 6 เดือน

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่ง?
ก. ใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
ข. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 ได้
ค. ใบอนุญาตเป้นผู้ขับรถชนิดที่ 4 นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1, 2, 3 ได้
ง. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2, 1 ได้

6. ในขณะขับรถผู้ขับขี่มีร่างกายไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะขับรถเป็นเวลาหลายชั่วโมง ควรปฏิบัติอย่างไร?
ก. หยุดรถเพื่อดื่มเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทประเภทยาชูกำลัง
ข. พยายามขับรถต่อไปไม่ต้องหยุดพักจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
ค. ขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว
ง. หยุดพักรถเพื่อพักผ่อนเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

7. ยาบ้ามีโทษแบบเฉียบพลันและระยะยาวหากเสพเป็นเวลานาน ผู้เสพจะมีอาการอย่างไร?
ก. อาการเหนื่อยเมื่อยล้าที่มีอยู่จะลดน้อยลงและหายไป
ข. ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีความกล้า
ค. สามารถทำงานได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องพักผ่อน
ง. มีอาการเพ้อคลั่ง ประสาทหลอนอยากฆ่าตัวเองและผู้อื่น

8. ข้อใดไม่ใช่อันตรายสาหัส
ก. แผลถลอก
ข. ขาหักหรือแขนขาด
ค. บาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน
ง. ตาบอดหรือหูหนวก

9. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจะสับเปลี่ยนกันไม่ได้ในกรณีใด
ก. ใบอนุญาตประเภทที่สาม (นายตรวจ) ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทที่สอง (ผู้เก็บค่าโดยสาร) ได้
ข. ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง (ผู้ขับรถ) ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทที่สอง (ผู้ขับรถ) ได้
ค. ใบอนุญาตประเภทที่สี่ (ผู้บริการ) ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทที่สอง (ผู้เก็บค่าโดยสาร) ได้
ง. ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง (ผู้ขับรถ) ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทที่สอง (ผู้เก็บค่าโดยสาร) ได้

10. การขับรถโดยประมาทหมายถึงใด?
ก. นายจักรตั้งใจขับรถชนนายจง แต่พลาดไปถูกนายจันบาดเจ็บสาหัส
ข. นายมิ่งขับรถตัดหน้ารถของนายมากโดยจงใจ ทำให้รถนายมากเสียหลักพลิกคว่ำ
ค. นายเขียวเจตนาขับรถชนนายขาวจนถึงแก่ความตาย
ง. นายเหลี่ยมขับรถที่มีห้ามล้อชำรุดจนเป็นเหตุให้ชนคนตาย

11. คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง
ก. คนปกติที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จ
ข. คนที่ไม่สามารถมีบุตรได้
ค. คนที่ไม่สามารถจัดการงานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง
ง. คนไม่มีงานทำ

12. กรณีผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นใดจนถึงแก่ความตาย นอกจากผู้ขับขี่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งแล้ว ผู้ขับขี่จะต้องรับโทษทางอาญาในใด?
ก. ประหารชีวิต
ข. ริบทรัพย์สิน
ค. จำคุกตลอดชีวิต
ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี

13. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการขับรถ?
ก. แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ต้องมีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวเองและต้องแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจ
ค. ใช้โทรศัพท์มือถือ
ง. ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น

14. ปัญหาของการให้บริการส่วนใหญ่จะเกิดจากการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ข้อใดไม่ใช่การใช้คำพูดที่เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหา
ก. พูดชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย
ข. พูดเสียงดังแทรกขึ้นมาในจังหวะที่ไม่เหมาะสม
ค. พูดคำว่า สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณจนติดเป็นนิสัย
ง. พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ให้ถ้อยคำภาษาที่ถูกต้อง

15. หากไม่รู้ว่าผู้กระทำละเมิดคือใคร อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
ก. ภายใน 10 ปี นับแต่วันละเมิด
ข. ภายใน 20 ปี นับแต่วันละเมิด
ค. ภายใน 15 ปี นับแต่วันละเมิด
ง. ภายใน 5 ปี นับแต่วันละเมิด

16. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับรถโดยสาร?
ก. รับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้เงินมากๆ
ข. แสดงความขอบคุณผู้ให้บริการจนเป็นนิสัย
ค. ยิ้มแย้มแจ่มใสใช้กิริยาและวาจากับผู้โดยสารเสมอ
ง. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้โดยสารตลอดเวลา

17. ในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ขับขี่ต้องหยุดพักเมื่อใด?
ก. เมื่อขับรถติดต่อกันมาแล้ว 24 ชั่วโมง และร่างกายอ่อนเพลียจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้อีก จึงจะหยุดพัก
ข. เมื่อขับรถติดต่อกันมาแล้ว 10 ชั่วโมง และถึงจุดหมายปลายทางแล้วจึงจะหยุดพัก
ค. เมื่อขับรถมาแล้วเป็นระยะทาง 700 กิโลเมตรติดต่อกัน และง่วงจึงหยุดพัก 2 ชั่วโมง แล้วจึงขับรถต่อไป
ง. เมื่อขับรถติดต่อกันแล้ว 4 ชั่วโมงให้หยุดพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วจึงขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน

18. การจอดรถลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ก. จอดรถภายในอาคารจอดรถ
ข. จอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. จอดรถในลานจอดรถ
ง. จอดรถซ้อนคัน

19. ผู้ใดมีหน้าที่โดยตรงในการชำระค่าบริการเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีขนส่ง เมื่อนำรถเข้าหยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่ง?
ก. นายตรวจ
ข. ผู้ประกอบการ
ค. ผู้รับสินค้า
ง. ผู้ขับรถ

20. ข้อใดที่ผู้ขับรถควรกระทำ?
ก. กระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้โดยสารจำต้องลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางโดยที่ได้ชำระค่าโดยสารถูกต้องตามอัตราที่กำหนดแล้ว
ข. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ
ค. แสดงกิริยาหรือใช้ถ้อยคำเป็นการเสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ผู้หนึ่งผู้ใด
ง. ส่งเสียดด้วยประการใด ในลักษณะไม่สมควรหรือไม่สุภาพ

21. หากท่านต้องการที่จะขับรถผ่านบริเวณทางร่วมทางแยก ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ระวังรถด้านซ้ายเพราะอยู่ใกล้ช่องทางของเรา
ข. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
ค. ลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้งก่อนถึงทางแยก
ง. ระวังรถทางขวาเพียงอย่างเดียว และขับต่อไป

22. สัญญาเช่าซื้อกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ใด
ก. ผู้ผ่อนชำระ
ข. ผู้ให้เช่า
ค. ผู้เช่าซื้อ
ง. ผู้ให้เช่าซื้อ

23. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง?
ก. ซักถามข้อสงสัย ข้อขัดข้อง ด้วยกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย
ข. เมื่อทำผิดเจ้าหน้าที่ตักเตือนควรเชื่อฟังด้วยความสงบ
ค. ปฏิบัติตามกฎจราจรเฉพาะเวลาที่เห็นตำรวจจราจรเท่านั้น
ง. อดทน อดกลั้นใช้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม

24. ผู้ใดเป็นพนักงานขับรถที่ดี?
ก. นายโด่งรู้ว่ายางรถสึกหรอมากแต่ไม่เปลี่ยน
ข. นายเด็ดไม่จอดรถให้ผู้โดยสารลงเพราะเสียเวลา
ค. นายแดงไม่ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนออกรถ
ง. นายดวงไม่ยอมให้ผู้โดยสารลงบริเวณทางร่วมทางแยกขณะติดไฟแดงเพราะกลัวเกิดอุบัติเหตุ

25. ข้อใดที่ผู้ขับรถสามารถดำเนินการได้
ก. ขับรถหลังจากที่ได้รับใบสั่งเกิน 72 ชั่วโมง
ข. ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด
ค. ขับรถในขณะที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสิ้นอายุ
ง. ขับรถในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

26. กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถไปชนบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากผู้ขับขี่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผู้ขับขี่ยังจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไร
ก. ถูกริบทรัพย์สิน
ข. ถูกจำคุก
ค. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ง. ถูกปรับ

27. บุคคลใดต่อไปนี้สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพัง
ก. คนไร้ความสามารถ
ข. คนเสมือนไร้ความสามารถ
ค. บรรลุนิติภาวะ
ง. ผู้เยาว์

28. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง?
ก. ปฏิบัติตามกฎจราจรเฉพาะเวลาที่เห็นตำรวจจราจรเท่านั้น
ข. เมื่อทำผิดเจ้าหน้าที่ตักเตือนควรเชื่อฟังด้วยความสงบ
ค. อดทน อดกลั้นใช้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
ง. ซักถามข้อสงสัย ข้อขัดข้อง ด้วยกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย

29. ในกรณีขับรถโดยประมาทชนผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส ผู้ขับรถต้องชดใช้ค่าสินไหมตามใด?
ก. ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ข. ค่ารักษาพยาบาล
ค. ค่าขาดไร้อุปการะ
ง. ค่าปลงศพ

30. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
ข. ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก
ค. หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง
ง. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน

31. เมื่อท่านขับรถไปแล้ว สังเกตเห็นว่าเกจวัดความร้อนชี้ว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดมาก ข้อใดไม่ใช่สาเหตุ
ก. รังผึ้งหม้อน้ำตัน
ข. สายพานขาดหรือสายหย่อน
ค. น้ำในหม้อน้ำแห้ง และท่อยางแตก
ง. น้ำมันหมด

32. การกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดในทางอาญา ได้แก่การกระทำเช่นไร
ก. ขับรถตามที่ความเร็วที่กฎหมายกำหนด
ข. ไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำ
ค. การทำในสิ่งที่กฎหมายให้กระทำ
ง. กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำ

33. ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถมีสารในร่างกาย อันเกิดจากการเสพสุรา หรือของมึนเมาอื่น บุคคลใดมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่ามี สารนั้นๆ ในร่างกาย?
ก. ผู้ประกอบการ, ผู้ตรวจการ
ข. ตำรวจ, ผู้รับสินค้า
ค. ผู้ประกอบการ, ผู้รับสินค้า
ง. ผู้ตรวจการ, ตำรวจ, เจ้าพนักงานปกครอง

34. บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ก. ผู้ครอบครองรถ
ข. เจ้าของรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ค. ผู้ขับรถซึ่งอยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ง. ผู้เสียหายที่อยู่และมิได้อยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

35. ความผิดลหุโทษหมายถึงใด
ก. จำคุก 50 ปี
ข. จำคุกตลอดชีวิต
ค. ประหารชีวิต
ง. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

36. การกระทำละเมิด ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. การกระทำทุกข้อประกอบกัน
ข. การกระทำนั้นผิดกฎหมาย และผู้อื่นเสียหาย
ค. เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
ง. เป็นการกระทำต่อผู้อื่น

37. หากพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีบาดแผลเลือดออกมามาก ก่อนนำส่งโรงพยาบาลควรทำอย่างไร?
ก. ห้ามเลือด
ข. จับชีพจร
ค. นวดหัวใจ
ง. ผายปอด

38. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ถ้าให้เช่าตลอดอายุต้องทำเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะบังคับได้ 3 ปี
ข. สัญญาเช่าซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อ
ค. ถ้าให้เช่าเกินกว่า 3 ปีขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ง. การใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือจะฟ้องร้องกันมิได้

39. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้ทรัพย์สินเสียหายกรณีใดไม่สามารถทำได้
ก. ซื้อทรัพย์สินชนิดและประเภทเดียวกันมาใช้แทน
ข. ได้รับค่าสินไหมเต็มจำนวนตามราคารถที่ซื้อครั้งแรก
ค. ใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย
ง. นำทรัพย์สินนั้นไปซ่อมแซม

40. การกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย คือข้อใด
ก. การทำสัญญาเช่ารถขนยาเสพติด
ข. การจอดรถในที่ห้ามจอด
ค. การทำสัญญาเช่าซื้อรถ
ง. การทำสัญญาซื้อขายเฮโรอีน

41. กรณีใดไม่ใช่การดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ?
ก. ไม่เคยมีใบอนุญาตมาก่อน
ข. ใบอนุญาตชำรุด
ค. ใบอนุญาตสูญหาย
ง. ใบอนุญาตลบเลือนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

42. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่กระดูกหักควรทำอย่างไร?
ก. อย่าให้บริเวณที่กระดูกหักเคลื่อนไหว
ข. ให้ผู้บาดเจ็บขยับบ่อยๆ กระดูกจะเข้าที่เอง
ค. รีบดัดกระดูกให้เข้าที่ทันที
ง. รีบแบกขึ้นบ่านำส่งโรงพยาบาล

43. ข้อใดมิใช่ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522?
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
ข. ใบอนุญาตชนิดที่สองใช้สำหรับขับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าหรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารเกินยี่สิบคนสามพันห้าร้อย กิโลกรัม
ค. ใบอนุญาตชนิดที่สี่ สำหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
ง. ใบอนุญาตชนิดที่สามใช้สำหรับรถซึ่งโดยสภาพใช้ลากจูงรถอื่น

44. ผู้เยาว์ หมายถึง
ก. บุคคลที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ข. บุคคลที่ยังอยู่กับบิดามารดา
ค. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
ง. บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

45. ข้อไม่ใช่ระบบประสาทของมนุษย์ที่จำเป็นต่อการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ?
ก. ระบบการได้ยิน (หู)
ข. ลิ้นรับรู้รสชาด
ค. ระบบประสาทสัมผัส
ง. ระบบการมองเห็น (ตา)

46. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายขนส่งมีอายุกี่ปี?
ก. 4 ปี
ข. 2 ปี
ค. 5 ปี
ง. 3 ปี

47. ในสถานการณ์ “ไฟไหม้รถยนต์” ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ
ก. ถ้ามีควันอย่างเดียวให้รีบเปิดฝากระโปรงแล้วปลดขั้วแบตเตอรี่ออกทันที
ข. ถ้ามีเปลวไฟลุกไหม้สีรถหรือน้ำมันติดไฟลุกไหม้แล้วควรอยู่ให้ห่างรถยนต์ให้มากที่สุด
ค. อย่าเปิดฝาหม้อน้ำหรือน้ำสาดเข้าเครื่องยนต์ทันทีทันใด
ง. ให้รีบสาดน้ำเข้าเครื่องยนต์ก่อนเป็นอันดับแรก

48. ในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขับรถกระทำตามใด?
ก. ขับรถบรรทุกผู้โดยสารตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ข. ขับรถอย่างระมัดระวัง
ค. ปฏิบัติตามที่ผู้ตรวจการแนะนำ
ง. ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร

49. นายวินัยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้นายสมพลถึงแก่ความตาย และศาลลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี แต่เนื่องจากนายวินัยไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อนศาลจึงรอลงอาญาไว้ ท่านเข้า ใจว่ารอลงอาญาหมายถึงใด
ก. ถูกทุกข้อ
ข. ศาลพิพากษาว่านายวินัยไม่มีความผิด
ค. ศาลพิพากษาว่านายวินัยไม่ต้องรับโทษ
ง. ศาลพิพากษาว่านายวินัยมีความผิดแต่รอการลงโทษไว้

50. บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกได้ดังนี้
ก. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล
ค. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม
ง. บุคลคลธรรมดา บริษัทจำกัด สมาคม

51. การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด
ก. นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว
ข. นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
ค. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว
ง. นิ้วมือทั้งห้ากำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด

52. ก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ที่ดีควรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไร
ก. ดื่มเหล้าได้นิดหน่อย
ข. พักผ่อนให้เพียงพอ
ค. หากง่วงดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ง. กินยากระตุ้นประสาทป้องกันการง่วงนอน

53. การหมุนพวงมาลัยรถขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
ก. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
ค. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
ง. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ

54. การใช้เกียร์ขึ้นและลงเขาข้อใดถูก
ก. ขึ้นและลงใช้เกียร์ต่ำ
ข. ขึ้นและลงใช้เกียร์สูง
ค. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์ว่าง
ง. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์สูง

55. จะขับรถให้ปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงใด?
ก. ออกกำลังการสม่ำเสมอ
ข. กินยากระตุ้นประสาทเพื่อไม่ให้ง่วงนอน
ค. พักผ่อนให้เพียงพอ
ง. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

56. ข้อใดที่พนักงานขับรถควรทำขณะขับรถ?
ก. คาดเข็มขัดนิรภัย
ข. ตะโกนด่าผู้ร่วมจราจร
ค. ขับรถด้วยความเร็วน่าหวาดเสียวเพื่อให้ถึงปลายทางทันเวลา
ง. สูบบุหรี่ขณะขับรถ

57. ก่อนออกรถจากไหล่ทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด
ก. มองกระจกมองข้างด้านขวา เปิดไฟเลี้ยวขวา พร้อมกับหันศีรษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถ
ข. มองกระจกมองหลัง
ค. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย หันศีรษะไปด้านซ้าย
ง. มองกระจกมองข้างด้านขวา

58. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการขนส่ง
ก. บรรทุกได้มากที่สุด
ข. ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ค. ความประหยัด
ง. ความเป็นธรรม

59. เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝนควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก
ก. น้ำในหม้อน้ำ
ข. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
ค. ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ
ง. ที่ปัดน้ำฝน

60. การป้องกันมิให้เกิดอาการง่วงนอนในขณะขับรถ ควรปฏิบัติอย่างไร?
ก. ขับรถให้เร็วที่สุด
ข. จ้องไปข้างหน้าที่ใดที่หนึ่ง
ค. กวาดสายตาไปมาอยู่เรื่อยๆ
ง. ขับรถช้าๆ

61. ปัจจัยใด ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสุงสุด
ก. สภาพแวดล้อม
ข. ถนน
ค. รถ
ง. พนักงานขับรถ

62. กรณีตามข้อใดที่ผู้ขับรถไม่ต้องรับผิดทางอาญา?
ก. ขับรถประมาทชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข. ขับรถนายจ้างไปชนรถคันอื่นได้รับความเสียหายโดยเจตนา
ค. ขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด
ง. ขับรถด้วยความเร็วเฉี่ยวคนกำลังข้ามทางม้าลายล้มแขนหัก

63. ข้อใดเป็นการกระทำละเมิด
ก. นาย ก ขับรถชนรั้วบ้านของตัวเอง
ข. นาย ก ขับรถชนรั้วบ้านนาย ข
ค. นาย ข ยินยอมให้นาย ก แตะก้น
ง. นาย ก ถูกหมอที่โรงพยาบาลฉีดยาป้องกันบาดทะยัก

64. การหยุดรถอย่างกะทันหันสำหรับรถที่ไม่ติดตั้งระบบเบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)
ข. เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
ค. เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรก
ง. เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก

65. ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างความสัมพันธ์
ก. ขอความเห็นใจแทนการออกคำสั่ง
ข. พูดตะคอกเสียงดัง
ค. การยกย่อง สรรเสริญผู้อื่น
ง. ยกตัวอย่างความผิดของเราเป็นตัวอย่างก่อนพูดความผิดผู้อื่น

66. ข้อใดไม่ใช่การดูแลสุขภาพของผู้ขับรถเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ
ก. รับประทางอาหารครบ 5 หมู่
ข. หลีกเลี่ยงสุรายาเสพย์ติดทุกประเภท
ค. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเสพติดเป็นประจำ
ง. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

67. เมื่อการให้บริการเกิดปัญหา ข้อใดไม่ใช่วิธีการรับฟังคำตำหนิที่ถูกต้อง
ก. รับฟังโดยรับรู้สาระอย่างถูกต้อง และตรงตามที่ผู้รับบริการต้องการสื่อสาร
ข. เสนอทางเลือกหรือทางออกให้ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วที่สุด
ค. หากไม่ได้ผิดจริง โต้แย้งสิ่งที่ผู้รับบริการตำหนิทันที
ง. รับฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ เพื่อคิดหาวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด

68. ทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อ หมายถึงข้อใด
ก. การเอาหูไปนา เอาตาไปไล่
ข. ควบคุมการฟัง ควบคุมการมองเห็น ควบคุมการพูด
ค. การพูดทุกครั้งต้องคิด
ง. การวางตัวเป็นกลาง

69. เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเลี้ยงคลัตช์และเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย
ก. เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อน
ข. เพื่อให้ความร้อนของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ
ค. เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้น
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ

70. ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร
ข. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ค. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร

71. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน
ข. แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้
ค. ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้
ง. ให้ชะลอความเร็วและขับรถชิดด้านซ้าย

72. การกระทำของบุคคลที่กฎหมายยอมรับและบังคับใช้ เป็นความหมายของข้อใด
ก. พินัยกรรม
ข. สัญญา
ค. หนังสือราชการ
ง. นิติกรรม

73. หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถทันที
ข. เร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็ว
ค. เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนัก
ง. จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน

74. น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด
ก. น้ำสบู่
ข. น้ำฝน
ค. น้ำกลั่น
ง. น้ำบาดาล

75. ข้อใดที่ผู้ขับรถสามารถดำเนินการได้
ก. ขับรถในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ข. ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด
ค. ขับรถในขณะที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสิ้นอายุ
ง. ขับรถหลังจากที่ได้รับใบสั่งเกิน 72 ชั่วโมง

76. ข้อใดไม่ใช่ผลของสุราที่มีต่อการขับขี่
ก. ทำให้การสังเกตการณ์ล่วงหน้าช้าลง
ข. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผิดพลาด
ค. ทำให้ขับรถได้ง่ายขึ้น
ง. การตัดสินใจช้าลง

77. ข้อใดที่ทำให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้
ก. น้ำหนักบรรทุกลดน้อยลง
ข. น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้น
ค. ความรวดเร็วในการตัดสินใจ
ง. ความเร็วในการเหยียบเบรก

78. กรณีผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นใดจนถึงแก่ความตาย นอกจากผู้ขับขี่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งแล้ว ผู้ขับขี่จะต้องรับโทษทางอาญาในใด?
ก. ประหารชีวิต
ข. ริบทรัพย์สิน
ค. จำคุกตลอดชีวิต
ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี

79. รถที่นำมาใช้ในการขนส่งข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องสามารถใช้การได้ดี และผ่านการตรวจสภาพ
ข. ได้จัดทำประกันภัยหรือวางหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ค. ต้องจดทะเบียนและเสียภาษี
ง. ไม่ผ่านการตรวจสภาพ

80. เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร
ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
ข. ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด
ค. จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน
ง. มีผลให้เป็นฝ่ายถูก

81. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ข้อใดถูกที่สุด
ก. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา
ข. ไฟเบรกและไฟหน้า
ค. ไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้ายขวา
ง. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาและไฟหน้าสูงต่ำ-ไฟหรี่-ไฟเบรก-ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ

82. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอะไร
เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย
ก. ไม่เปลี่ยนช่องทางจราจร
ข. ให้ออกทางขนาน
ค. ไม่ออกทางขนาน
ง. เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย

83. ถ้าเหยียบคลัทช์ไม่สุด ขณะเข้าเกียร์จะมีผลอย่างไร
ก. เข้าเกียร์ง่ายขึ้น
ข. ประหยัดน้ำมัน
ค. ออกตัวดีขึ้นกว่าเดิม
ง. ทำให้เกียร์มีเสียงดัง

84. ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมือ
ก. หยุดบนทางลาดชัน
ข. หยุดรถติดไฟแดง
ค. ขับรถลงทางลาดชัน
ง. จอดรถ

85. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร?
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย
ก. ห้ามเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ข. ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ค. ให้เดินรถไปทางขวาเท่านั้น
ง. ห้ามเดินรถไปทางขวา

86. บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกได้ดังนี้
ก. บุคลคลธรรมดา บริษัทจำกัด สมาคม
ข. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม
ค. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล
ง. บุคลคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

87. วิธีทำให้ผู้อื่นพอใจในตัวเรากระทำได้โดย
ก. หมั่นชมเชย ยกย่องคนอื่นเมื่อเขากระทำความดี
ข. นินทาลับหลัง
ค. ว่ากล่าวให้ร้าย
ง. ตำหนิติเตียนผู้อื่นเมื่อกระทำผิด

88. เมื่อเกิดรถเสียหรือขัดข้องควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
ข. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
ค. นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน
ง. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ

89. ยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไร
ก. มีรอยแตกร้าวตามแนวขอบยาง
ข. ยางจะมีสีขาวนวล
ค. เวลาเปียกน้ำจะไม่เกาะยาง
ง. ยางจะมีสีดำสนิท

90. เมื่อท่านขับรถไปแล้ว สังเกตเห็นว่าเกจวัดความร้อนชี้ว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดมาก ข้อใดไม่ใช่สาเหตุ
ก. น้ำในหม้อน้ำแห้ง และท่อยางแตก
ข. น้ำมันหมด
ค. สายพานขาดหรือสายหย่อน
ง. รังผึ้งหม้อน้ำตัน

91. ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับต่อไปเรื่อยๆ
ข. จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค
ค. ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
ง. หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
92. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?
เขตปลอดภัย
ก. เขตปลอดภัย หรือเกาะสี
ข. เขตจอดรถ
ค. เขตหยุดรับ-ส่ง
ง. เขตหยุดรถ

93. ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถ
ก. ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย
ข. พักผ่อนให้เพียงพอ
ค. ต่อใบอนุญาตขับรถ
ง. ตรวจแรงดันลมยาง,เบรก,น้ำมันเชื้อเพลิง

94. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการขับรถ?
ก. ขับรถด้วยความเร็วในที่มีน้ำขัง ทำให้กระเด็นเปียกคนอื่นที่เดินเท้าอยู่
ข. ให้สัญญาณแตรเมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ค. เว้นระยะในการแซงได้อย่างเหมาะสมไม่ปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด
ง. ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท

95. หลังจากขับรถลุยน้ำ ผ้าเบรกเปียกมีวิธีแก้ไขให้แห้งได้อย่างไร
ก. ขับรถช้าๆ เหยียบเบรกเบาๆ แล้วปล่อยหลายๆครั้ง
ข. เหยียบเบรกแรงๆ
ค. ขับรถให้เร็วๆ
ง. จอดรถเข้าเกียร์ว่างและเร่งเครื่องยนต์ไว้สัก 10 นาที

96. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 10 วัน
ค. 7 วัน
ง. 20 วัน

97. การขับรถเข้าทางโค้งที่ถูกต้องตามหลักการขับรถที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้รถพลิกคว่ำควรปฏิบัติอย่างไร?
ก. เข้าช้าออกเร็ว
ข. เข้าเร็วออกช้า
ค. ไม่มีถูก
ง. เข้าเร็วออกเร็ว

98. บริเวณใดแซงได้
ก. บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
ข. สะพานเดินรถทางเดียว
ค. ทางโค้งรัศมีแคบ
ง. ทางร่วมทางแยก

99. การเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่
ก. ให้อยู่ระหว่างขีดต่ำและขีดสูง
ข. เติมจนล้นแล้วปิดฝา
ค. เติมให้อยู่ระดับสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
ง. เติมให้อยู่ระดับขีดต่ำกว่าที่กำหนดเล็กน้อย

100. บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถ แต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก
ข. กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
ค. กลับรถไม่ได้
ง. ให้กลับรถได้ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลยที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2566 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2566 หมวด ขนส่ง รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ.2 ท.2

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2566 หมวด เครื่องหมายพื้นทาง