ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

1. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก. บัตรประจําตัวประชาชน
ข. สําเนาทะเบียนบ้าน
ค. สําเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง. บัตรประกันสังคม

2. ผู้ขับรถกระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชําระค่าปรับภายในกี่วัน
ก. 10 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน

3. เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชํารุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 20 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 45 วัน

4. ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
ก. จําคุกไม่เกิน 1 ปี
ข. จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

5. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 1 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี

6. ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข. จําคุกไม่เกินสามเดือน
ค. ปรับไม่เกินสองพันบาท
ง. จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

7. รถที่ไม่เสียภาษีประจําปีภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก. ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ข. ร้อยละ 1 ต่อปี
ค. ร้อยละ 10 ต่อเดือน
ง. ร้อยละ 20 ต่อปี

8. การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 45 วัน
ค. 20 วัน
ง. 30 วัน

9. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 20 วัน

10. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้ากี่เดือน
ก. 3 เดือน
ข. 4 เดือน
ค. 6 เดือน
ง. 5 เดือน

11. รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนําไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจําปี
ก. 5 ปี
ข. 6 ปี
ค. 3 ปี
ง. 7 ปี

12. การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 25 วัน
ง. 20 วัน

13. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนําไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจําปี
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 2 ปี
ง. 5 ปี

14. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถ” หมายความว่า
ก. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง
ค. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์
ง. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถแทรกเตอร์

15. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถยนต์” หมายความว่า
ก. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
ข. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล

16. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า
ก. รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนต์หรือกําลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ
ข. รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนต์หรือกําลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ
ค. รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนต์มีล้อ ไม่เกินสองล้อ
ง. รถที่เดินรถกําลังเครื่องยนต์หรือกําลังไฟฟ้าและมีล้อเกินสองล้อ

17. ข้อใดไม่ใช่ “รถยนต์รับจ้างสาธารณะ”
ก. รถแท็กซี่
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ

18. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถยนต์บริการ” หมายความว่า
ก. รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคน
ข. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคน
ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ง. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน

19. ข้อใดคือ “รถยนต์ส่วนบุคคล”
ก. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ข. รถแท็กซี่
ค. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
ง. รถยนต์ป้ายแดง

20. รถที่นํามาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. รถที่โคมไฟหน้าไม่ติด
ข. รถที่มีเสียงดัง 90 เดซิเบล A
ค. รถที่มีควันดํา 55 เปอร์เซ็นต์
ง. รถที่จดทะเบียนและชําระภาษีเรียบร้อยแล้ว

21. รถที่สามารถนํามาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างใด
ก. รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ
ข. รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง
ค. รถที่ซื้อจากศูนย์จําหน่ายรถทั่วไป
ง. รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถ จากสภานตรวจภาพรถเอกชน

22. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของวัด
ข. รถของมูลนิธิ
ค. รถสําหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ง. รถของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

23. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของวัด
ข. รถของกรมตํารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ค. รถของสภากาชาดไทย
ง. รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก

24. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด
ข. รถสําหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค. รถของกรมตํารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ง. ทุกข้อถูกต้อง

25. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ
ข. รถยนต์นําเข้า
ค. รถสามล้อส่วนบุคคล
ง. รถจักรยานยนต์นํามาใช้ในหมู่บ้าน

26. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจําหน่ายหรือที่ผู้นําเข้าเพื่อจําหน่าย ผลิต ประกอบหรือนําเจ้า และยังมิได้จําหน่ายให้แก่ผู้อื่น
ข. รถสามล้อส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์นํามาใช้ในหมู่บ้าน
ง. รถของวัด

27.รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถยนต์รับจ้าง
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถดับเพลิง
ง. รถตู้ส่วนบุคคล

28. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสําหรับรับจ้าง
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถตู้ส่วนบุคคล

29. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถตู้ส่วนบุคคล
ข. รถของมูลนิธิ
ค. รถของวัด
ง. รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการ ส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือกําไร

30. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถบดถนนของเอกชน
ข. รถบดของรัฐวิสาหกิจ
ค. รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ง. รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล

31. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ข. รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ
ค. รถบดถนนของเอกชน
ง. รถบดถนนของผู้ว่าราชการจังหวัด

32. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถของสภากาชาดไทย
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธิสายใจไทย

33. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธิสายใจไทย

34. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถดับเพลิงของ อบต.
ข. รถตู้ส่วนบุคคล
ค. รถตู้รับจ้าง
ง. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

35. ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคําขอที่ใด
ก. ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนที่สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
ข. ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลําเนา
ค. ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
ง. ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จําหน่ายรถนั้น ๆ

36. รถที่จดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดําเนินการอย่างไร
ก. ดําเนินการเปลี่ยนสีได้ทันที
ข. แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน
ค. แจ้งนายทะเบียนภายใน 30 วัน
ง. แจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน

37. หากประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถต้องดําเนินการอย่างไร
ก. เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงจะมาดําเนินการที่สํานักงานขนส่ง
ข. ขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมิลําเนาที่จดทะเบียนรถ
ค. ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน
ง. ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่สาระสําคัญของตัวรถ

38. ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือใคร
ก. เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง
ข. เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ค. เจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง จํากัด
ง. เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก. และเจ้าหน้าที่ตํารวจ

39. หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน

40. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดําเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. มีความผิด ต้องชําระค่าปรับแจ้งย้ายเกินกําหนด
ข. ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจําเป็น
ค. รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง. ผิดทุกข้อ

41. หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 60 วัน
ข. 25 วัน
ค. 30 วัน
ง. 15 วัน

42. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดําเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจําเป็น
ข. มีความผิด ต้องชําระค่าปรับโอนเกินกําหนด
ค. รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง. ผิดทุกข้อ

43. ข้อใดผิด
ก. รถยนต์ส่วนบุคคล นํามาใช้รับจ้างได้
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ห้ามนํามาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ง. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้ในกิจการส่วนตัวได้

44. นาย ก. นํารถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร ก. ได้ เพราะภรรยานาย ก. เป็นคนในครอบครัว
ข. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนํามาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้
ค. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนํามารับจ้างเท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะ รถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ

45. รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถตู้ส่วนบุคคล

46. รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ในช่วงเวลาใด
ก. ขับได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ข. ขับได้ตลอดเวลา
ค. ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี
ง. ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก

47. รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กําหนดต้องชําระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
ข. ร้อยละ 1 บาทต่อปี
ค. ร้อยละ 10 บาทต่อเดือน
ง. ร้อยละ 10 บาทต่อปี

48. รถที่ค้างชําระภาษีประจําปีติดต่อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมายอย่างใด
ก. ทะเบียนระงับ
ข. สามารถนํารถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจําปีได้
ค. สามารถกระทําได้ตามข้อ 1 และ 2
ง. สามารถนํารถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้

49. ข้อใดถูกต้อง
ก. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

50. ข้อใดถูกต้อง
ก. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจําปีต้องนํารถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

51. ข้อใดถูกต้องในขณะขับรถ
ก. ผู้ขับรถต้องมีสําเนาใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสําเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง. ผู้ขับรถต้องมีสําเนาใบอนุญาตขับรถ และสําเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ

52. ข้อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้

53. ข้อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้

54. ข้อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้

55. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี

56. หากประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ข้อใดถูกต้อง
ก. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 30 วัน
ข. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 60 วัน
ค. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 1 เดือน
ง. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 3 เดือน

57. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีต่ออายุล่วงหน้ากี่เดือน
ก. 1 เดือน
ข. 3 เดือน
ค. 4 เดือน
ง. 6 เดือน

58. นาย ก. เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดําเนินการที่ใด
ก. สํานักงานขนส่งจังหวัด และสํานักงานขนส่งจังหวัดสาขา ทุกแห่ง
ข. สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น กรุงเทพมมหานคร
ค. สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น สํานักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอําเภอเบตง
ง. ผิดทุกข้อ

59. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี
ก. ไม่ต่ํากว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ํากว่า 16 ปี บริบูรณ์
ค. ไม่ต่ํากว่า 17 ปี บริบูรณ์
ง. ไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบูรณ์

60 นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะ นายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการ
ข. ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ค. ได้ เพราะ หากนายชายมีบัตรผู้พิการ
ง. ได้ เพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

61. บุคคลในข้อต่อไปนี้บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้
ก. นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ข. นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน
ค. นายดํา เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาต
ง. นางแดง เป็นวัณโรค

62. นายแดง ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง
ก. นายแดง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน
ข. นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. นายแดง ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ง. ถูกทุกข้อ

63. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ข. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ค. มีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
ง. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์

64. ข้อใดถูกต้อง
ก. มีสัญชาติไทย
ข. ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ค. ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
ง. ถูกทุกข้อ

65. หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก. แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนําใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก
ข. แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไป
ง. นําใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืน

66. กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

67. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก. 45 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน

68. กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

69. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

70. ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

71. ใบอนุญาตขับรถชํารุดในสาระสําคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

72. เมื่อกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคําสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงาน ตัวต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 3 วัน
ค. 10 วัน
ง. 15 วัน

73. กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต
ข. ผู้โดยสารเมาสุรา
ค. ผู้โดยสารนําทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถ
ง. ถูกทุกข้อ

74. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ข. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ค. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม

75. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ข. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ค. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม

76. ผู้ขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ปฏิเสธผู้โดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัด
ข. ไม่สูบบุหรี่
ค. ใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุ
ง. เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด

77. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข. พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ค. ไม่ทําตนน่ารําคาญ
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

78. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข. พูดคุยเสียงดัง
ค. ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี

79. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ไม่ก้าวร้าว ดูหมิ่นผู้โดยสาร
ข. พูดคุยเสียงดัง
ค. ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

80. ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข. ตักเตือนผู้โดยสารเมื่อแต่งกายไม่สุภาพ
ค. ใส่เครื่องแบบพนักงานขับรถในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจประจํา
ง. ไม่เสพสุราของมึนเมา

81. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข. ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ
ค. จอดรถตามความต้องการของผู้ดดยสาร
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

82. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ข. ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบ
ค. ตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

83. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ชวนผู้โดยสารคุยเพื่อความเป็นกันเอง
ข. เมื่อง่วงก็ขออนุญาตผู้โดยสารจอดนอน
ค. ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
ง. แจกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหาลูกค้า

84. ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไร
ก. จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค. จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

85. ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

86. นาย ก. ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจําปีต้องใช้เอกสารใดในการชําระภาษีรถ
ก. ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, คู่มือจดทะเบียนรถ
ข. ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ค. ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน, คู่มือจดทะเบียนรถ
ง. ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สําเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

87. เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนํารถไปตรวจสภาพรถที่ใด
ก. สํานักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลําเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ข. สถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิลําเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ค. สํานักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาในภูมิลําเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ง. ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เนื่องจากทะเบียนระงับแล้ว

88. ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจําปี
ก. ประกันภัยชนิด 1
ข. ประกันภัยชนิด 2
ค. ประกันภัยชนิด 3
ง. ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลยที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด เทคนิคการขับรถ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด ป้ายบังคับ

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 หมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด ป้ายบังคับ