ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน”

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

3. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์
ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

4. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

5. ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม

6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

7. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

8. มีข้อความเตือนให้เตรียมบันทึกหน้าจอผลการอบรม

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

9. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

1. จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

2. เอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ เอกสารที่ต้องเตรียม

  • ใบขับขี่ฉบับจริง

  • บัตรประชาชนฉบับจริง

  • หลักฐานผลการอบรมออนไลน์

  • หลักฐานการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

  • ใบรับรองแพทย์

3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่