ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน”

2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

3. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ

4. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”

5. ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม

6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ

7. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

8. มีข้อความเตือนให้เตรียมบันทึกหน้าจอผลการอบรม

9. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หลังจากอบรมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

1. จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

2. เอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ เอกสารที่ต้องเตรียม

-ใบขับขี่ฉบับจริง

-บัตรประชาชนฉบับจริง

-หลักฐานผลการอบรมออนไลน์

-หลักฐานการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

-ใบรับรองแพทย์

3. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่