วันวิสาขบูชา

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของประชาชนช่วงวันวิสาขบูชา เน้น!!! สภาพรถต้องมั่นคงแข็งแรง พนักงานขับรถต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่เสพสารเสพติด ชั่วโมงการทำงานไม่เกินที่กำหนด พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ จึงคาดว่าจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือเดินทางไปทำบุญโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะในช่วงดังกล่าวมากขึ้น รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยการเดินทางของประชาชน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันวิสาขบูชา โดยได้ให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ตรวจสอบความพร้อมสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจความพร้อมของ รถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนนำรถออกให้บริการ พร้อมทั้งเข้มงวดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

โดยตัวรถจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ติดตั้ง GPS Tracking เพื่อใช้ติดตามการใช้ความเร็ว รถต้องผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตามระยะเวลากำหนด ในส่วนของพนักงานขับรถต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ พักผ่อนให้เพียงพอเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทของรถ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หากตรวจพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจะดำเนินคดีตามกฎหมาย และจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การสัญจรทุกเส้นทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ยังมีมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมเพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับความเร็วรถโดยสารสารธารณะบนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีพบการกระทำผิดจะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าในช่วงวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น

ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยก่อนใช้งานทุกครั้ง ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถของตนเอง ให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน Application DLT- GPS และแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ พนักงานบริการรถโดยสารสาธารณะ และผู้โดยสาร ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ผู้ประกอบการต้องคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ งดให้บริการอาหารบนรถ ระบายอากาศภายในรถระหว่างการเดินทาง และทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นผิว และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ จำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ในกรณีจำหน่ายตั๋วโดยสาร ณ จุดบริการ ต้องจัดคิวการเข้าซื้อตั๋วโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ก่อนการเดินทางให้แนะนำผู้โดยสารลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถส่วนตัว ควรตรวจเช็กสภาพรถก่อนเดินทาง ไม่ขับเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อก ดื่มไม่ขับ และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้

กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางสายด่วน 1584 เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทาง ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยตลอดช่วงวันวิสาขบูชา

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง